Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN YOREON

versie: 11 juni 2019

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder:

De partij die één of meerdere YoreOn-voorzieningen door middel van YoreOn laat bedienen en afrekenen

YoreOn: 

Een dienst van Dienstverlener die het mogelijk maakt om door middel van de App, de Website of telefonisch Transacties op YoreOn-voorzieningen aan te gaan en af te rekenen 

Afnemer:

Een persoon of entiteit die van een YoreOn-voorziening gebruik maakt of op wiens YoreOn-abonnement van een YoreOn-voorziening gebruik wordt gemaakt

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op al het gebruik van YoreOn 

App:

Een app voor iOS en Android die door Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van YoreOn

YoreOn-abonnement: 

Een abonnement voor de dienst YoreOn door registratie bij de Dienstverlener

YoreOn-voorziening: 

Een genummerde YoreOn-aansluiting (bijvoorbeeld voor elektriciteit, drinkwater, wasautomaat, droger) of fysieke YoreOn-plaats (bijvoorbeeld een ligplaats voor een vaartuig of een staplaats voor een camper, caravan of tent) of andere faciliteit die door middel van YoreOn toegankelijk en afgerekend wordt

YoreOn-tarief:

Het door de Aanbieder vastgestelde tarief voor het gebruik van een YoreOn-voorziening per transactie, tijdseenheid, kWh of liter inclusief BTW, welk tarief van tijd tot tijd door de Aanbieder kan worden aangepast (zie artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden) 

Dienstverlener:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involtum Services B.V., gevestigd te Rotterdam, die door Aanbieder is gecontracteerd om de YoreOn-voorzieningen toegankelijk te maken en af te rekenen

Locatie:

De locatie waar de YoreOn-voorzieningen zich bevinden

Mijn omgeving:

Een persoonlijke webpagina binnen de Website, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen 

Overeenkomst:

De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van YoreOn, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer een YoreOn-voorziening gebruikt tot stand komt tussen de Afnemer  en de Dienstverlener

Privacy Statement

Het privacy statement van Dienstverlener als vermeld op de Website dat van toepassing is op de Overeenkomst en elk gebruik van de YoreOn-voorziening

Service-/storingsdienst: 

De helpdesk van de Dienstverlener, bestemd voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen aan de YoreOn-voorzieningen. De helpdesk is bereikbaar via www.yoreon.com en telefonisch via (thans) 088 - 170 7766, 088 - 170 7788 of 088 - 170 7799

Transactie: 

Een transactie of een levering met betrekking tot een YoreOn-voorziening door middel van YoreOn

Transactiekosten:

De kosten van een Transactie op basis van het YoreOn-tarief

Website:

De website www.yoreon.com van Dienstverlener met daarop informatie over de dienst YoreOn, waarop men zich kan aanmelden voor een YoreOn-abonnement en die toegang geeft tot Mijn omgeving 

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst en elk gebruik van de YoreOn Voorziening. Voor het gebruik van de App zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dienstverlener houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen in de Privacy Statement zijn van overeenkomstige toepassing.

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van de Website en zal, op eerste verzoek, aan Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 – Gebruik van YoreOn

3.1

Voor het gebruik van YoreOn dient een potentiële Afnemer zich via de App of de Website aan te melden door middel van het registreren van onder andere naam, adresgegevens, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, (eventueel) rekeningnummer en het kiezen van een wachtwoord. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste invoer van voornoemde gegevens. Na acceptatie van de Algemene Voorwaarden is de registratie voltooid en beschikt Afnemer over een YoreOn-abonnement.

Het starten van een Transactie vindt plaats door in te loggen op de Mijn omgeving van de Website of op de App en daar het juiste aansluitnummer van de YoreOn-voorziening te activeren. Verblijfs-, drinkwater- en elektriciteitstransacties kunnen eventueel ook telefonisch worden gestart. Het telefoonnummer om een verblijfstransactie te starten is: 088 - 170 7766; het telefoonnummer om een elektriciteitstransactie te starten is: 088 - 170 7788; Het telefoonnummer om een drinkwatertransactie te starten is: 088 - 170 7799. Na het bevestigen van de Transactie kan het nog nodig zijn om lokaal de betreffende YoreOn-voorziening, zoals een wasmachine of een droger, te starten. De afnemer is verantwoordelijk voor het starten van de juiste Transactie, de juiste YoreOn-voorziening of de juiste duur of eenheid. Ingevoerde of gestarte Transacties worden niet gerestitueerd.

De inloggegevens van Afnemer voor de YoreOn-voorziening zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en gebruik van de inloggegevens voor de Mijn omgeving en met eventuele overige toegangs- of PIN codes, alsmede voor verlies of gebruik van deze gegevens door derden.

Eventueel kan er zonder een YoreOn-abonnement telefonisch een Transactie worden gestart. De Afnemer dient de telefonische aanwijzingen te volgen en creditcard gegevens in te geven.

3.2

Het aangemeld zijn bij YoreOn houdt niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het gebruik van de YoreOn-voorzieningen op de betreffende Locatie. De Afnemer dient voor het gebruik van de YoreOn-voorzieningen de toestemming te hebben van de Aanbieder. De Dienstverlener garandeert niet de beschikbaarheid van de YoreOn voorziening.

De Afnemer dient zich te houden aan de (gebruiks)aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden van de Aanbieder en alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving. 

3.3

Het beëindigen van een Transactie vindt ofwel automatisch plaats nadat de YoreOn-voorziening een programma heeft afgerond, de beschikbare tijd is verstreken, er gedurende een periode geen verbruik is waargenomen ofwel door een beëindiging door de Aanbieder of de Afnemer. In dat laatste geval dient de Afnemer in te loggen op de Mijn omgeving van de Website of op de App en daar de juiste actieve Transactie te selecteren en te beëindigen. Verblijfs-, drinkwater- en elektriciteitstransacties kunnen eventueel ook telefonisch worden beëindigd. Het telefoonnummer om een verblijfstransactie te stoppen is: 088 - 170 7766; het telefoonnummer om een elektriciteitstransactie te stoppen is: 088 - 170 7788; Het telefoonnummer om een drinkwatertransactie te stoppen is: 088 - 170 7799.

3.4

Na de aanmelding voor een YoreOn-voorziening stemt de Afnemer in met directe levering van YoreOn en de daarbij behorende diensten. De Afnemer doet afstand van zijn eventueel herroepingsrecht nadat de Transactie is afgerond.

 

 

Artikel 4 – Kosten

4.1

Het YoreOn-tarief kan onder meer bestaan uit een starttarief, een tarief per tijdseenheid of verbruikte kWh of liter. Bovendien kan per Transactie een minimum of juist een maximum tarief van toepassing zijn. Het YoreOn-tarief is vermeld in de App, in de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Het staat Aanbieder vrij om periodiek het YoreOn-tarief voor toekomstige Transacties te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan in de App, de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Indien het YoreOn-tarief wordt verhoogd, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat het gewijzigde YoreOn-tarief in gaat.

4.2

Na het beëindigen van een Transactie worden de Transactiekosten bepaald op basis van het YoreOn-tarief en de duur van de Transactie en/of het verbruik gedurende de Transactie. Voor het bepalen van de Transactiekosten zijn de gegevens in de administratie van Dienstverlener bepalend, tenzij Afnemer onderbouwd met bewijsstukken kan aantonen dat deze gegevens onjuist zijn. Kosten voor het niet of te laat beëindigen dan wel het starten van een Transactie door derden die gebruik hebben gemaakt van het YoreOn-abonnement van Afnemer, komen voor rekening van de Afnemer. 

4.3

Het tarief voor gebruik van de telefoonnummers van de Service-/storingsdienst en de telefoonnummers om Transacties te starten of te beëindigen bedragen lokaal tarief. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer doorbelast. Bij bepaalde telefoonabonnementen of bij bellen vanuit het buitenland kunnen de kosten voor het bellen naar een lokaal nummer hoger zijn. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

4.4

Dienstverlener kan besluiten een periodieke vergoeding per YoreOn-abonnement, per factuur of per gezonden bericht te berekenen. Dienstverlener zal Afnemer per e-mail en via de Website op de hoogte stellen ten minste twee maanden voordat een dergelijke vergoeding wordt ingevoerd. In dat geval is de Afnemer gerechtigd binnen genoemde termijn van 2 maanden de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat de periodieke vergoeding in gaat.

 

Artikel 5 – Betaling 

5.1

Dienstverlener brengt periodiek alle Transactiekosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Mijn omgeving van de Website of via e-mail. Afnemer dient de factuur goed te controleren en bij geconstateerde onjuistheden of klachten Dienstverlener hiervan onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te brengen. Hierna wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de Transactiekosten en de toegezonden factuur.  

5.2

Indien Afnemer bij het registreren van het YoreOn-abonnement een volmacht tot automatische incasso geeft, vindt incasso plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat er voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening aanwezig is. Betaling vindt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats.

Indien Afnemer er voor kiest om niet per automatische incasso te betalen, dan dient Afnemer in dat geval de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zelf te voldoen.

Indien tijdige of volledige betaling uitblijft, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is Afnemer een rente gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer, met een minimum van EUR 250,00 per incasso. Voor zover de Afnemer een consument is, maakt de Dienstverlener aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of verrekend. 

5.3

Dienstverlener is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van YoreOn met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten,  in het geval van:

a.             het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting  door Afnemer;

b.             het niet nakomen van een andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Afnemer en Afnemer daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld;

c.              oneigenlijk gebruik of misbruik door Afnemer van de YoreOn-voorzieningen;

d.        surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of  een aanvraag daartoe met betrekking tot Afnemer;

c.        beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van Afnemer;

d.        onder curatele stelling of onder bewindstelling van Afnemer of overig verlies van dienst beschikkingsbevoegdheid of - bekwaamheid;

e.        bedrijfsbeëindiging van Afnemer indien dit een zakelijke afnemer betreft;

f.         overlijden van Afnemer.

 

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om YoreOn of de YoreOn-voorzieningen die zij levert aan de Afnemer per direct op te zeggen of te weigeren.

 

 

  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid voor storingen door Dienstverlener 

6.1

De Aanbieder en de Dienstverlener zullen zich naar redelijkheid inspannen om een regelmatige werking van de YoreOn-voorzieningen te realiseren en storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dienstverlener garandeert niet een storingvrij gebruik van de YoreOn-voorziening. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan YoreOn-voorzieningen direct te melden bij Aanbieder en in het geval dat de storing de App of Website betreft aan de Service-/storingsdienst.

6.2

Storingen in de toelevering van elektriciteit of water aan de YoreOn-voorzieningen, storingen aan de YoreOn-voorzieningen zelf of het niet kunnen bedienen van de YoreOn-voorzieningen door communicatiestoringen bij  (mobiele) telefoonmaatschappijen of internetproviders zijn niet voor rekening en risico van Dienstverlener.

6.3

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of kosten die Afnemer of derden lijden als gevolg van de Transactie, de YoreOn-voorziening of in geval van niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij anders bepaald in dit artikel. Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of door hem ingeschakelde derden is Dienstverlener aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe en materiële schade met een beperking van EUR 250 per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, alsmede voor immateriële schade is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener uit hoofde van de Overeenkomst, de Transactie, YoreOn en/of de YoreOn-voorziening is te allen tijde beperkt tot EUR 500.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Afnemer

7.1

De Afnemer is, behoudens dwingendrechtelijke beperkingen, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte directe schade (derhalve niet gevolgschade) van Aanbieder, Dienstverlener en/of  door Aanbieder of Dienstverlener ingeschakelde derden, ten gevolge van gebruik door Afnemer van de YoreOn-voorzieningen.

7.2

De Afnemer vrijwaart Aanbieder en Dienstverlener voor aanspraken, claims, schade en/of kosten van derden, die voortvloeien uit situaties als genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

 Artikel 8 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen 

8.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

8.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen Dienstverlener, Aanbieder en Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1

Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

9.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit een Overeenkomst, de dienstverlening van YoreOn en de Algemene Voorwaarden worden exclusief beslecht door de bevoegde rechtbank te Rotterdam, dan wel – indien de Afnemer een consument is – de rechtbank waar de Afnemer zijn woonadres heeft.